Code of conduct

Kodeks postępowania

Wytyczne dotyczące organizacji przedsiębiorstwa oraz postępowania w firmie

Przedmowa

W celu wspierania zrównoważonego rozwoju naszej firmy należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz tworzyć jasne wytyczne w zakresie naszych praktyk biznesowych oraz naszego zachowania.

Wytyczne dotyczące organizacji przedsiębiorstwa oraz postępowania w firmie QT Swiss Engineering ustanawiają podstawowe wartości, będące podstawą relacji wśród naszych pracowników, relacji z dostawcami, klientami oraz organami administracji publicznej. Definiują tym samym naszą kulturę organizacyjną, naszą odpowiedzialność społeczną oraz nasz stosunek do środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Wytyczne te stanowią podstawę naszego myślenia i działania. Podstawę wszystkiego, co robimy.

Wytyczne te przypominają nam, że jesteśmy odpowiedzialni za budowanie i utrzymywanie tych relacji w oparciu o zasady rzetelności, uczciwości, szczerości oraz zrównoważonego rozwoju.

Nadal chcemy zarówno w relacjach wewnątrz firmy jak i na zewnątrz występować jako jeden zespół i jedna firma oraz pozostać idealnym partnerem dla naszych klientów i pracowników. To oni przyczyniają się osobiście do naszego sukcesu, uważnie zapoznając się z ww. wytycznymi oraz stosując je w swoim działaniu.

Nasze podstawowe wartości etyczne i standardy zawodowe

Kodeks postępowania (Code of conduct) określa zachowanie, jakiego oczekujemy od członków naszej Zarządu oraz naszych pracowników. Tylko wtedy, gdy będziemy przestrzegać tego Kodeksu, zachowamy i umocnimy naszą reputację, której podstawą są rzetelność, uczciwe działanie oraz rozważne podejmowanie ryzyka.

Naszymi podstawowymi wartościami etycznymi są:

 • Rzetelność – Nasza dobra reputacja w zakresie rzetelności jest czynnikiem decydującym o naszym długotrwałym sukcesie.
 • Odpowiedzialność – Jesteśmy odpowiedzialni za nasze działanie i z powagą realizujemy zobowiązania wobec podmiotów zainteresowanych naszą firmą.
 • Szacunek – Traktujemy swoich pracowników z szacunkiem i uczciwością.
 • Zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi (Compliance) – Chcemy wcielać w życie i pielęgnować kulturę kontroli i zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Dyskrecja – Informacje poufne traktowane są należycie. Nie ujawniamy żadnych informacji, które nie są dostępne publicznie, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani z mocy prawa.
 • Zaufanie – Chcemy działać profesjonalnie z pełną odpowiedzialnością etyczną.

Nasze standardy zawodowe

 • Obsługa i doskonałość – Chcemy być dla naszych klientów proaktywnym partnerem, który działa według określonych zasad.
 • Kultura zarządzania ryzykiem – Nasza działalność biznesowa opiera się na zdyscyplinowanym i rozsądnym zarządzaniu ryzykiem.
 • Przejrzystość – Z naszymi partnerami prowadzimy konstruktywny, przejrzysty oraz otwarty dialog.
 • Przestrzeganie ustaw i przepisów – Od członków naszego Zarządu i naszych pracowników oczekujemy przestrzegania wszystkich obowiązujących ustaw, dyrektyw i przepisów.
 • Zrównoważony rozwój – Działamy długookresowo i angażujemy się w zrównoważony rozwój ekologiczny i społeczny.
 • Zaangażowanie – Cenimy zaangażowanie naszych pracowników i tworzymy środowisko pracy, którym pozyskujemy i utrzymujemy wykwalifikowanych pracowników.

Przestrzeganie Kodeksu

Nasza reputacja jest naszym najważniejszym dobrem. Zgodnie z polityką naszej firmy, pracownicy zgłaszają do właściwych komórek wewnątrzfirmowych naruszenia ustaw, przepisów, dyrektyw oraz naszego Kodeksu postępowania, aby można było podjąć właściwe działania.

Zachęcamy naszych pracowników do zgłaszania takich naruszeń bezpośrednio do właściwego przełożonego albo do zwrócenia się zgodnie z naszymi instrukcjami i procedurami bezpośrednio do komórek wyższego szczebla wewnątrz firmy QT Swiss Engineering. Zgłoszenia są poufne i anonimowe.

Podejmowanie działań odwetowych względem pracowników, dokonujących zgłoszenia w dobrej wierze, jest zabronione. Oceniamy, czy doszło do naruszenia niniejszego Kodeksu i jakie środki dyscyplinarne będą adekwatne. Dotyczy to również:

 • osób, które nie starają się w odpowiedni sposób stwierdzać naruszeń oraz przełożonych, którzy nieprawidłowo wypełniają swoje zadania kierownicze;
 • osób, które odmawiają zdradzenia informacji dotyczących uchybienia, nawet jeśli zostaną do tego wezwane;
 • przełożonych, którzy aprobują albo tolerują naruszenia albo próbują wziąć odwet na pracownikach albo innych osobach, które zgłaszają naruszenia albo osoby winne naruszeń.

Przedsiębiorstwo

System zarządzania jakością to narzędzie do szybkiego i efektywnego wdrażania strategii firmy, zapobiegania błędom oraz do ciągłego ulepszania produktów, usług, działań i procesów w celu rozwoju przedsiębiorstwa w długiej perspektywie czasu.

Przedsiębiorstwo:

 • stawia klienta w centrum uwagi i chce zaspokajać jego potrzeby za pomocą przekonujących produktów oraz usług;
 • zapewnia dalsze istnienie firmy poprzez politykę biznesową zorientowaną na sukces oraz zysk, nie zaniedbując przy tym niezbędnych inwestycji w badania i rozwój, w szkolenia pracowników i ciągłe ulepszanie swoich produktów oraz w nowoczesne środki pracy i produkcji;
 • zachęca pracowników do podjęcia inicjatywy i bycia odpowiedzialnym, działa zgodnie z nowoczesnymi zasadami zarządzania, aby uzyskiwać coraz większe zadowolenie swoich klientów, a tym samym wyraźnie większą przewagę konkurencyjną;
 • prowadzi otwartą politykę informacyjną względem swoich pracowników i tworzy szeroką bazę zaufania;
 • wykorzystuje planowanie i controlling jako aktywne instrumenty kierowania firmą i wynikami;
 • wraz przyjaznymi środowisku produktami i ekologicznie wyposażonymi zakładami produkcyjnymi spełnia wymagania naszego środowiska.

Obowiązkiem każdego pracownika jest aktywna praca nad realizacją celów firmy.

Zachowanie i relacje biznesowe

Nie wolno przekazywać pracownikom klientów i/albo dostawców żadnych prezentów ani dokonywać płatności na ich rzecz. Wszelkie relacje biznesowe muszą być zgodne z przepisami prawa.

Zasady wynagradzania

Za pełnienie każdej funkcji (stanowiska) w firmie przysługuje pracownikom określone wynagrodzenie, a zasady jego przyznawania są im udostępnione. Zaszeregowanie do danej grupy zarobkowej związane jest ze stanowiskiem (umowa o pracę). Dokładna wysokość wynagrodzenia zależy od oceny kwalifikacji i wyników w pracy 1 x rok. Naszych pracowników obowiązuje zatem zasada „Takie samo wynagrodzenie za taką samą pracę”.

Wszystkie wymagania i zmiany przepisów prawa są weryfikowane pod względem obowiązywania w naszej firmie oraz wdrażane.

Wolność zgromadzeń i prawo do negocjacji zbiorowych

Wszyscy zatrudnieni mają prawo tworzyć dowolne związki zawodowe, przystępować do nich, organizować je oraz prowadzić w ich imieniu zbiorowe negocjacje z firmą. Firma respektuje to prawo i skutecznie informuje zatrudnionych o prawie przystąpienia do dowolnej organizacji oraz o tym, że ich przystąpienie do organizacji nie będzie miało dla nich negatywnych skutków ani nie pociągnie za sobą działań odwetowych. Firma nie ingeruje w żadnym razie w kwestie związane z założeniem, sposobem działania oraz zarządzaniem organizacją pracowniczą, nie ingeruje również w negocjacje zbiorowe. Firma zapewnia, że przedstawicielom pracowników i innym zatrudnionym, którzy organizują pracowników w związku członkostwem, w związkach zawodowych albo w związku z działaniem na rzecz związków zawodowych nie grozi dyskryminacja, napastowanie, zastraszenie czy działania odwetowe. Firma zapewnia także, że przedstawiciele pracowników będą mieć dostęp do miejsc pracy swoich członków.

System zarządzania środowiskiem

We wszystkich spółkach przynależnych do naszego przedsiębiorstwa mamy na uwadze przestrzeganie przepisów prawa, regulacji oraz standardów w zakresie ochrony środowiska. Wspieramy ponadto stosowanie nowoczesnych wydajnych i przyjaznych dla środowiska technologii.

Zapobiegamy zanieczyszczeniu środowiska, wykorzystując i utylizując w profesjonalny sposób materiały i surowce. W każdym miejscu pracy oszczędzamy energię.

Ten, kto dostrzeże ryzyko w zakresie jakości, zanieczyszczenia środowiska czy bezpieczeństwa pracy i nie potrafi go zniwelować w ramach swoich kompetencji, ma obowiązek poinformować o tym natychmiast swojego przełożonego albo właściwego pełnomocnika.

Poufne informacje firmowe wewnętrzne

Podejmujemy niezbędne kroki, aby chronić we właściwy sposób poufne informacje i poufną dokumentację firmową przed dostępem i wglądem niezaangażowanych w dany projekt kolegów czy osób trzecich.2022 © QT Swiss Engineering | Wszystkie Prawa Zastrzeżone

GermanUSAPoland